شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
رضا قادی پاشا
مدير توسعه خدمات سهامداران