شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
حمید رضا طاهریان
مدير توسعه خدمات سهامداران