شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
علی اصغر عرب محمدی
مدیر منابع انسانی