شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
علی نجفی
مدیر ارتباطات و امور مشتریان