شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
مجتبی قربانی
مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت ها