شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
مجيد پور نجمي ايرانق
معاون توسعه سازمان