شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
محسن باقری
مدیر عامل