شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
محمد رضا باقرزاده
مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات