شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
محمد زیوه
مدیر منابع انسانی