شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
محمد صدری نیا
مدیر منابع انسانی