شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
همایون حسن خالی
مدیریت مالي