شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
محمد گنج‌ده
مدیریت مالي