شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
محمود اقبالی
معاون توسعه سازمان