شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
مرتضی آقایی
مدیر ارتباطات و امور مشتریان