شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
مقداد بحرینی
مدير حراست