شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
مهدی آهنگری
مدير حراست