شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
مهدی شیرازی
مدیریت مالي