شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو
وحيد ملايي امامزاده
مدیر ارتباطات و امور مشتریان