کسب رتبه برتر شاخص بازده فروش توسط شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو