کسب رکورد جدید در فروش خودرو مال و نمایندگی ۱۰۹۸ و۱۱۷۲