22دی برگزار می شود؛ دومین قرعه کشی باشگاه سهامداران تعاونی خاص