کيلومتر14 جاده مخصـوص کــــرج، بلوار ايران خودرو ,جنب پـارکينگ بـاغ انـاري, ســاختمـــان ايرانيان شرکـت تعــــاونــي خـــــاص کــــارکــنــان ايــران خــودرو