تعاونی خاص به عنوان یکی از بزرگترین تعاونی های کشور با هدف ارتقای سطح ثروت،رفاه وکیفیت زندگی کارکنان ایران خودرو تاسیس شد. تعاونی خاص پیشرو درارائه خدمات به سهامداران