تعاونی خاص به عنوان یکی از بزرگترین تعاونی های کشور با هدف ارتقای سطح ثروت،رفاه وکیفیت زندگی کارکنان ایران خودرو تاسیس شد. تعاونی خاص پیشرو درارائه خدمات به سهامداران

سیستم پاسخگو تلفنی خودکار