28 شهریور 1395
بازدید پژو فرانسه از شرکت GPI
مدیر خرید شرکت پژو فرانسه دربازدید از شرکت قالبهای پیشرفته ایران خودرو عنوان کرد: امیدواریم بتوانیم ازتوان بالای فنی و مهندسی این شرکت در زمینه های ساخت انواع قالب بهره مند شده و همکاری بیشتری در این خصوص داشته باشیم. […]