بازدید از پروژه کرج

13 بهمن 1395
پروژه تجاری اداری ایرانیان کرج در مسیر پیشرفت
  جمعی از مدیران ارشد ایران خودرو و تعاونی خاص از پروژه تجاری اداری ایرانیان بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی تعاونی خاص در این بازدید جمعی از مدیران ارشد ایران خودرو و تعاونی خاص از پروژه تجاری اداری ایرانیان […]