برگزاری مجمع شرکتهای تابعه

5 خرداد 1395
مجمع عمومی سالیانه شرکتهای تابعه تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو برگزار شد.
  مجمع عمومی عادی سالیانه شرکتهای سازه و ساختمان ایرانیان ، توصعه صنعت ایرانیان (‌ایدکو)‌ و قالبهای پیشرفته ایرانیان(‌ GPI)‌ درمحل سالن کنفرانس ساختمان ایرانیان برگزار شد. در مجامع مذکور محمدی مدیر عامل تعاونی خاص ، مدیران عامل و اعضای […]