تمدید گواهینامه ایزو

5 مرداد 1395
گواهینامه ایزو شرکت تعاونی خاص تمدید شد.
ممیزی مراقبتی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001-2008در شرکت تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو انجام و گواهینامه مذکور به مدت یکسال تمدید شد . به گزارش روابط عمومی شرکت تعاونی خاص، در راستای استقرار سیستم مدیریت کیفیت (ISO 9001-2008 ) ممیزی […]