12 آبان 1395
بازگشایی شعبه کارگر((چهارراه مالی))
شعبه کارگر (‌چهارراه مالی ) تعاونی خاص کارکنان ایران خودرو، بازسازی و با حضور مدیر عامل این شرکت بازگشایی شد . به گزارش روابط عمومی تعاونی خاص ،مراسم بازگشایی شعبه کارگر(‌چهار راه مالی) تعاونی خاص با حضور مدیرعامل و جمعی […]