8 تیر 1395
برگزاری کلاس 5s در شرکت ایدکو
برگزاری کلاسهای آموزشی جهت پیاده سازی نظام ساماندهی و آراستگی سازمان ((۵S )) در شرکت ایدکو کلاسهای آموزشی نظام آراستگی (( ۵S )) برای کلیه پرسنل شرکت ایدکو به منظور آشنایی با روش ارزیابی و شناسایی نقاط قوت و ضعف […]