گواهینامه تایید صلاحیت

11 دی 1395
شرکت ایدکو گواهینامه تائید صلاحیت دریافت کرد
شرکت توسعه صنعت و گسترش خدمات ایرانیان (‌ایدکو) برای نخسنین بار موفق به دریافت گواهینامه تائید صلاحیت در رشته تأسیسات و تجهیزات شد . به گزارش روابط عمومی تعاونی خاص ،‌شرکت ایدکو  برای نخستین بار موفق به دریافت گواهینامه تائید […]