معرفی مدیران

هیئت مدیره و مدیر عامل

علی حاجی کاظم لواسانی

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

اسکن کنید

card image

محمد نیک فر

رئیس هیئت مدیره

اسکن کنید

...

card image

حسین محمدی گل تپه

نایب رئیس هیئت مدیره

.

...

card image

سعید بهارلو

عضو هیئت مدیره

.

...

card image

علی شیخی

عضو هیئت مدیره

.

...

معاونین و مشاورین

 

card image

حسین موسی زاده

معاون حقوقی و امور شرکت ها

اسکن کنید

 

card image

همایون حسن خالی

معاون مالی و اقتصادی

اسکن کنید

مدیران هلدینگ

card image

مقداد بحرینی

مدير حراست

اسکن کنید

card image

مهدی شیرازی

مدیریت مالي

اسکن کنید

card image

علی اسلامبولچی مقدم

مدير توسعه خدمات سهامداران

اسکن کنید

card image

علی اصغر عرب محمدی

مدیر منابع انسانی

اسکن کنید

card image

آرزو عزیزی

مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

اسکن کنید

card image

شهرام محرابي

مدیر حسابرسی داخلی

اسکن کنید

card image

مجتبی خورشیدی

مدیر امور مجامع و ارزیابی شرکت ها

اسکن کنید

card image

توحید اشتری کنگرلوئی

مدیر حقوقی و امور قراردادها

اسکن کنید

card image

علی نجفی

مدیر ارتباطات و امور مشتریان

اسکن کنید