مدیرعامل درمجمع عمومی سالیانه مطرح کرد: ثبات تعاونی‌خاص درمسیر ارزش آفرینی